Teacher to Teacher: Playing around with Mono-pi-ly